8 Download __NDS___ r2.2.1.2a.APK For Android | Android APK
Home » __NDS___ » r2.2.1.2a
__NDS___ r2.2.1.2a icon

Download __NDS___ r2.2.1.2a .APK For Android

__NDS___

com.dsemu.drasticcn

3.26/5

What's new __NDS___ r2.2.1.2a Android Version

2018-06-18T07:56:20+00:00
版本 2.2.1.2a: - 修复加密RAR压缩包导致的闪退 - 添加强制系统时间作为实时时钟的选项 - 添加删除游戏功能 (列表里长按某一游戏) - 游戏数据库升级 - 改进帮助文本(译者注:所以各位发问之前好好看看吧。) - 纠正一些翻译错误和笔误。(译者注:各位抱歉撒,太困了^^) 版本 2.2.1.1a: - 添加自定义实时时钟 - 改进快进时的声音处理 - 修复一些档案问题

APK Name For Download : __NDS___

Version : r2.2.1.2a

Package : com.dsemu.drasticcn

Size : 11.72 MB (12285249 bytes)

Get It On : Get __NDS___ on Google Play

Target : 2.3.x

CPU : x86,armeabi-v7a

Developer: Xiaoji Studio
OU: Xiaoji Studio
Organization: Xiaoji Studio
Locality: Guangzhou
State: Guangdong
Country: CN

Display : SMALL

 

APK Version History __NDS___ .APK For Android

__NDS___ r2.2.1.2a Download APK

Version : r2.2.1.2a (21) Android 2.3.2+

Update On : 2018-06-18T07:56:20+00:00

Downloads : 207

Signature : __NDS___ r2.2.1.2a(21) apk safe verified 0204f7ba1b82f028bc829981e9f2ff19

__NDS___ r2.2.1.2a APK Download

Version: r2.2.1.2a (57) Android 2.3.2+

Update on: 2017-11-12

Downloads: 87135

Signature: __NDS___ r2.2.1.2a(57) apk safe verified 0204f7ba1b82f028bc829981e9f2ff19

__NDS___ r2.2.1.0a APK Download

Version: r2.2.1.0a (22) Android 2.3.2+

Update on: 2014-09-10

Downloads: 16117

Signature: __NDS___ r2.2.1.0a(22) apk safe verified 531ca5d1f6d342a39e238cd1a49e6107

__NDS___ r2.2.0.2a APK Download

Version: r2.2.0.2a (21) Android 2.3.2+

Update on: 2014-01-08

Downloads: 24293

Signature: __NDS___ r2.2.0.2a(21) apk safe verified 4d1f33df7d958409ad147f57b92f99e5