Home » Riktiga Vykort
Riktiga Vykort 3.7.1 icon

Download Riktiga Vykort .APK For Android

Riktiga Vykort

se.posten.riktigavykort

0/5

The description of Riktiga Vykort

Med Riktiga Vykort i din mobil eller surfplatta kan du skicka riktiga fysiska vykort till alla i hela världen, direkt till mottagarens brevlåda! Ladda ner appen idag och överraska någon du tycker om. Så här enkelt är det: • Välj en bild från ditt fotoalbum eller ta ett nytt foto med kameran, skriv en hälsning och lägg till adresser. • Betala med kontokort. • Posten printar och skickar det till de mottagare som du angivit. • Skickar du före kl 16.00 en vardag så är det framme inom två vardagar inom Sverige. Till övriga världen kan det variera beroende på mottagarland. • Samma porto till alla länder, A5 kostar 19:- SEK och A4 kostar 29:- SEK. Huvudfunktioner - Välj foto eller ta ett nytt med kamera. - Välj att skicka fotot som det är eller att redigera fotot. - Välj mellan olika ramar. - Välj att zooma din bild för ett endast skicka en del av bilden - Skriv din hälsning - Välj att ändra storleken på texten. Det finns 5 olika storlekar på text att välja på. - Välj att ändra typsnitt. Det finns 5 olika typsnitt att välja på. - Välj att ändra färg på texten. Det finns 8 olika färger att välja på. - Välj att placera din text, vänsterställd, högerställd eller centrerad. - Skriv in adress till mottagare eller hämta från Kontakter eller Hitta.se. - Upp till fem mottagare per vykort. - Välj A5- eller A4-storlek. - Betala och Skicka. Du kan också skicka vykort anpassade för Instagrambilder. Kvadratiska vykort som är 14x14 cm till samma pris som A5. Notera att du kan lägga in upp till 5 mottagare per vykort!!! Via funktionen ”Förköp vykort” kan du förköpa 5, 10 eller 20 vykort i A5-storlek. Förköper du dina A5-vykort får den dem till ett bättre pris, från 14:-/vykort. Dina förköpta vykort läggs i en pott som räknas ner allt eftersom du skickar dina vykort. Du kan välja om du vill ladda dina förköpta vykort direkt i din mobil eller få en kod via e-post som kan aktiveras i valfri mobil. Det är PostNord Sverige AB (org. nr. 556711-5695) som tillhandahåller denna tjänst. Om du har frågor skicka ett mail till [email protected] eller ring 0771-37 10 15, vardagar 8.00-17.00. Hälsningar PostNord Real Cards in your phone or tablet, you can send real physical postcards to everyone in the world, directly to the recipient's mailbox! Download the app today and surprise someone you love. How easy it is: • Choose an image from your photo album or take a new photo with the camera, write a greeting and add addresses. • Pay by credit card. • Post prints and sends it to the recipient you specify. • Do you send before 16.00 on a weekday so it arrived within two days in Sweden. For the rest of the world may vary depending on the destination country. • The same postage to all countries, A5 costs 19: - SEK and A4 costs 29: - SEK. Key Features - select a photo or take a new one with the camera. - Select to send the photo as it is or to edit the photo. - Choose between different frames. - Select to zoom your image for a send only part of the picture - Write your greeting - Choose to resize the text. There are five different sizes of text to choose from. - Select to change the font. There are 5 different fonts to choose from. - Choose to change the text color. There are 8 different colors to choose from. - Choose to place your text, left-justified, right-justified or centered. - Enter the address of the recipient or retrieve from Contacts or Hitta.se. - Up to five recipients per postcard. - Select A5 or A4 size. - Pay and Send. You can also send postcards designed for Instagrambilder. Square postcards are 14x14 cm same price as the A5. Note that you can add up to 5 recipients per postcard !!! Via the "Advance postcard", you can pre-purchase 5, 10 or 20 postcards in A5 size. Pre-purchases to your A5 postcards get the them at a better price, from 14: - / postcards. Your prepaid cards are placed in a pot that counts down as you send your postcards. You can choose if you want to recharge your prepaid postcards directly to your phone or get a code via email that can be activated in any mobile. It is PostNord Sweden AB (Reg. No. 556711-5695) that provides this service. If you have any questions, send an email to [email protected] or call 0771-37 10:15 a.m. weekdays 8:00 to 17:00. Greetings PostNord
Show More
 

APK Version History Riktiga Vykort .APK For Android